ddc,DDC,Meeting,ddc meeting


ไม่มีหัวข้อการประชุม

ขณะนี้วันที่ 3 เดือนมิถุนายน 2566 เวลา

ห้องประชุม ประเมิน จันทวิมล

วันที่ 30 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 เริ่มประชุมเวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ผ่าน VDO Conference

test

โรงแรม แซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท จ.จันทบุรี

วันที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 เริ่มประชุมเวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น.

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมควบคุมโรค ครั้งที่ 5/2566 เวลา 09.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุม Cape Lion A แซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี

ห้องประชุม ประเมิน จันทวิมล

วันที่ 11 เดือนเมษายน พ.ศ. 2566 เริ่มประชุมเวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น.

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมควบคุมโรค ครั้งที่ 4/2566 เวลา 09.00 - 14.00 น.

ห้องประชุมอาคาร 10 ชั้น 4

วันที่ 5 เดือนเมษายน พ.ศ. 2566 เริ่มประชุมเวลา 13:00 น. ถึง 16:30 น.

ทดสอบ3

ห้องประชุมอาคาร 10 ชั้น 4

วันที่ 5 เดือนเมษายน พ.ศ. 2566 เริ่มประชุมเวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ผ่าน VDO Conference

ทดสอบ2

ห้องประชุมสำนักเลขานุการกรม

วันที่ 5 เดือนเมษายน พ.ศ. 2566 เริ่มประชุมเวลา 08:30 น. ถึง 12:00 น. ผ่าน VDO Conference

คิงทดสอบจอง

ห้องประชุม ประเมิน จันทวิมล

วันที่ 4 เดือนเมษายน พ.ศ. 2566 เริ่มประชุมเวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น.

ถ่ายรายการรีวิวโรค

ห้องประชุมสำนักเลขานุการกรม

วันที่ ถึง 23 ไม่ได้ระบุเดือน พ.ศ. เริ่มประชุมเวลา 13:00 น. ถึง 16:30 น.

ทดสอบ หัวข้อประชุม เนื่องจากไม่สามารถเลือกห้องประชุมได้ พิมพ์เองก็ไม่ได้
ทดสอบการใช้งานระบบจองห้องประชุม

ห้องประชุม ประยูร กุนาศล

วันที่ ถึง 21 ไม่ได้ระบุเดือน พ.ศ. เริ่มประชุมเวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น.

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมควบคุมโรค ครั้งที่ 3/2566

ห้องประชุม ประเมิน จันทวิมล

วันที่ ถึง 15 ไม่ได้ระบุเดือน พ.ศ. เริ่มประชุมเวลา 08:30 น. ถึง 12:00 น.

สำนักงานเลขานุการกรม
-

 
 /0
Address

88/21 ถนน ติวานนท์
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง
นนทบุรี 11000

Contacts

โทรศัพท์ 02-590-3093 
Fax: 02-965-9576