DDC Meeting Room

วันที่ 21 เดือนเมษายน 2564 เวลา

  

เวลา

ห้อง

เรื่องการประชุม

13:00 - 16:30
ห้องประชุม ประเมิน จันทวิมล
กำหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมควบคุมโรค ครั้งที่ 4/2563 เวลา 13.00 - 16.30 น.